Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

O nás

NAŠE MOTTO
„Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ (H. Kellerová)
Pro pochopení podstaty toho, proč Česká unie neslyšících vznikla, se vraťme v čase zpět do roku 1990, kdy byl 17. července Vladimírem Buberlem položen základní kámen České unie neslyšících. Právě Vladimír Buberle je nesmazatelně spojen nejen se zrozením organizace, ale i s předcházejícím prenatálním vývojem. V tomto období po listopadu 1989 se objevila potřeba neslyšících občanů a jejich rodin, nalézt v nové vznikající demokratické společnosti záchytný a stabilní bod.

Mnohé z toho, co bylo zdravé populaci samozřejmé, bylo pro nás neslyšící na hony vzdálené. Není náhodou, že mnoho zásadních věcí jakými jsou: zákon o znakovém jazyce, vzdělávání neslyšících na středních a vysokých školách, titulkované pořady v televizích, zabezpečení služeb a péče a zlepšení kvality života neslyšících dětí, mládeže, dospělých a seniorů, se podařilo prosadit právě díky soustavné angažovanosti České unie neslyšících.

Podobně jako v jiných větších městech, kde žije početnější komunita neslyšících, byla založena Česká unie neslyšících v Brně. Po počátečních peripetiích, kdy často měnila vedení a stěhovala se na různá místa, zakotvila v roce 1998 ČUN Brno v areálu VUT na Údolní ulici, kde sídlí dodnes. Stejně jako další pobočky ČUN pomáhá neslyšícím řešit jejich problémy a oprávněné požadavky.

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním sociálně aktivizačních služeb je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc osobám se sluchovým postižením, předcházení sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, snižování míry sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.

Cíle služby: Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálního vyloučení (vytvoření prostředí komunikačně bezbariérového), zvýšení sociálních dovedností jednotlivých uživatelů a zajištění odpovídajícího prostředí pro jejich rozvoj přizpůsobením nepříznivé sociální situace.

a)Pomáháme vytvořit prostředí, kde se uživatelé mohou cítit dobře, když mohou mít dostupně informace v komunikačním kódu, který sami preferují.
b)Zajišťujeme takové aktivity, kterými se snažíme řešit nepříznivou sociální situaci jednotlivých uživatelů.
c)Rozvíjíme sociální dovednosti a sociální kompetence uživatelů.
d)Působíme preventivně proti nedostatečným informacím, které by se jinak k uživatelům nedostaly.
e)Zprostředkováváme (uživatelům) služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale bez naší pomoci by je nezvládli.
f)Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí sociální služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
g)Na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k osobám se sluchovým postižením.

Zásady pro poskytování služby: Služba je poskytována na základě standardů, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky, Etickým kodexem pracovníků České unie neslyšících. Uživatelé nejsou diskriminováni na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, ekonomické situace a bez ohledu na etickou, národností, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.

Komu jsou služby určeny: Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením, které se z důvodu komunikační bariéry ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou ohroženi a nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je nemohou kvůli komunikační bariéře využívat. Dále jsou nabízeny osobám s kombinovanou vadou a rodinám s dětmi, kde jedním z postižení je sluchové postižení.

SLUŽBY VHODNĚ DOPLŇUJÍ

 • KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
  Protože považujeme za nezbytné informovat o neslyšících širokou veřejnost, organizujeme již deset let také akreditované kurzy znakového jazyka. Díky nim roste okruh osob, s nimiž je komunikace pro neslyšící jednodušší.
 • KLUBOVÉ AKTIVITY
  Jednou z hlavních věcí, které si neslyšící velice cenní a kterou možná mnozí normálně slyšící nedokáží dost dobře pochopit, je skutečnost, že neslyšící mají v ČUN Brno prostory, kde mohou posedět a vypovídat se ve svém znakovém jazyku. Přes den mnozí z nich tráví celé dny mezi slyšícími, často nepromluví ani slovo, protože mluvená komunikace je pro ně příliš obtížná. Ve skupině stejných lidí si pak neslyšící ani neuvědomují svou zvláštnost a snáze se zapojují do debat a aktivit. Tento pocit sounáležitosti navozuje spokojenost a psychickou vyrovnanost, která je v dnešním rychlém a chaotickém světě důležitá pro všechny bez ohledu na postižení.
 • REKONDIČNÍ POBYTY
  Velké oblibě se také těší pravidelné víkendové a týdenní pobytové akce. Ty přináší neslyšícím příležitost odpočinout si, vzdálit se od každodenních starostí, poznat nová místa a užít si přítomnosti přátel a známých.
 • TURISTIKA – VÝLETY
  Vedle vícedenní pobytů vyrážíme společně na jednodenní výlety o víkendech. Snažíme se objevovat zajímavá místa v České republice.
 • PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT
  S velmi pozitivním ohlasem se setkávají také sportovní aktivity. Mezi ty patří jak PLAVÁNÍ tak BOWLINGOVÉ A ŠIPKOVÉ turnaje.

tisk