Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

Stanovy České unie neslyšících

Článek I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Česká unie neslyšících

Zkratka občanského sdružení: ČUN

Celý název občanského sdružení

pro zahraniční kontakt: Czech Union of the Deaf

Sídlo občanského sdružení: Dlouhá 37

110 00 Praha 1 – 

Působnost občanského sdružení: ČUN působí na celém území České republiky

Článek II

Vznik a charakteristika ČUN

1. Česká unie neslyšících je občanským sdružením, které vzniklo dne 17.07.1990 v souladu se zákonem č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navazuje na dávné tradice českého a světového hnutí neslyšících, zvláště na odkaz spolkových tradic neslyšících.

2. Česká unie neslyšících je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů s úplnou právní subjektivitou, prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením, zejména neslyšících a těžce nedoslýchavých, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

3. Česká unie neslyšících je nezávislá organizace, nepodléhá přímo ani nepřímo jinému orgánu či organizaci. Rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, či subjekty, a to vždy na základě partnerství a vzájemné výhodnosti. Zastupuje své členy v národních i mezinárodních humanitárních a charitativních organizacích.

4. Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem těch neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní formu své komunikace. Jednání orgánů a dalších článků ČUN bude probíhat jak v českém znakovém jazyce, tak

i v dalších formách komunikace uvedených v Zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých č. 384/2008 Sb.

Článek III

Poslání a cíle ČUN

1. Posláním ČUN je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením v ČR tak, aby byl zajištěn jejich důstojný a plnohodnotný život se svébytnou kulturou, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví a stupeň sluchového postižení.

2. Posláním ČUN je sdružovat občany se sluchovým postižením, jejich příbuzné, přátele a osoby se zájmem o problematiku sluchového postižení a specifickou kulturu neslyšících. Zejména v oblasti společensko zájmové vychází ze skutečnosti, že pro osoby se sluchovým postižením je prioritní potřebou pocit bezpečného sociálního zázemí, kolektivní sounáležitosti a důvěry. Cílem je poskytovat neformální prostředí pro plnohodnotnou komunikaci a rozvoj v českém znakovém jazyce, znakované češtině a jiných komunikačních systémech a umožnit společenské a kulturní kontakty se stejně postiženými osobami.

3. Posláním ČUN je provozovat síť Center sociálních služeb poskytujících sociální služby ve smyslu Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a dalších zněních. Cílem poskytování sociálních služeb je udržení nebo posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením, posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti, a tím zvýšení možnosti jejich začlenění do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení.

4. ČUN zajišťuje a poskytuje vzdělávací aktivity nejen občanům se sluchovým postižením, ale i zájemcům o problematiku této komunity, zejména v oblasti jazykové komunikace.

5. ČUN osvětové působí na veřejnost tak, aby přijímala občany se sluchovým postižením zcela přirozeně jako součást svého společenství.

6. ČUN zřizuje a provozuje zařízení, která poskytují vzdělávací, kulturní a sociální služby občanům se sluchovým postižením

7. ČUN dlouhodobě plní úkoly, které vzniknou z usnesení Valné hromady.

Článek IV

Předmět činnosti, naplňování poslání a cílů

1. ČUN naplňuje své poslání zejména vlastní činností, případně ve spolupráci s jinými organizacemi, osobami, církvemi a státem.

2. ČUN plní své poslání prostřednictvím níže uvedených činností:

 – činnost metodická a řídící

 – zajišťování finančních a materiálových zdrojů

 – styk s orgány státní správy a samosprávy, vládou a parlamentem

 – zřizování a provozování vlastních zařízení

 – činnost vydavatelská, publikační a propagační

 – činnost vzdělávací a osvětová

 – činnost tlumočnická z/do ČZJ, zajišťování komunikačních asistentů a

přepisovatelů pro další komunikační systémy vycházející z českého jazyka

 – poskytování registrovaných sociálních služeb

 – zaměstnávání, vytváření pracovišť ve vlastních zařízeních, pomoc při výběru a

zprostředkování zaměstnání osobám se sluchovým postižením

 – rekondiční a edukační péče se zdravotním programem, rekreační péče

 – podpora aktivit volného času – klubová a zájmová činnost kulturní a sportovní

 – práce s dobrovolníky, jejích vzdělávání

Článek V

Majetek a hospodaření sdružení

1. Majetek ČUN je tvořen majetkem zakoupeným, darovaným a jinak získaným. Veškerý majetek a majetková práva jsou ve společném vlastnictví ČUN.

ČUN nakládá s tímto majetkem v souladu s obecně platnými právními předpisy

a normami a v souladu s interními předpisy .

O majetku a finančních prostředcích je účtováno v podvojném účetnictví dle platných zákonů ČR. Účetnictví a účetní závěrka každého finančního roku je předmětem kontroly nezávislého auditora, který vydává závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky.

2. ČUN a její zařízení mohou své jmění využívat pouze ve prospěch občanů se sluchovým postižením, k činnostem vymezeným v těchto stanovách čl.IV, případně uvedeným v jiných interních předpisech sdružení.

3. Zdroje příjmů.:

a) Finanční prostředky z prostředků veřejné správy

b) Finanční prostředky z ES

c) Finanční a materiálové prostředky ze sponzorských a jiných darů

d) Členské příspěvky

e) Ostatní příjmy

Článek VI

Členství

1. Členem ČUN se mohou stát osoby se sluchovým postižením, příbuzní, přátelé a všechny osoby se zájmem o problematiku sluchového postižení a specifickou kulturu neslyšících.

Osobami se sluchovým postižením rozumíme pro účely těchto stanov osoby těžce nedoslýchavé, osoby s praktickou i úplnou hluchotou, neslyšící a ohluchlé, se ztrátami sluchu prelingválními i postlingválními, zejména ty, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

2. Členem se může stát každý občan ČR, a dále organizace, resp. právnické osoby.

O jejich přijetí rozhoduje oblastní rada, u které o členství požádali, nebo výjimečně Rada ČUN. Oblastní rada může přijetí člena ze závažných důvodů odmítnout. Toto rozhodnutí je povinna uchazeči o členství sdělit do 90 dnů ode dne požádání

o členství. Odmítnutý uchazeč o členství se může proti rozhodnutí odvolat k vyššímu orgánu ČUN.

Osoby, žijící mimo území ČR, přijímá za členy Rada ČUN, popř. s jejím pověřením příslušná oblastní rada.

3. Druhy členství:

a) řádné – fyzické osoby starší 18-ti let požívající všechna práva a plnící všechny povinnosti vyplývající ze Stanov ČUN, osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy se souhlasem zákonného zástupce

b) čestné – fyzické nebo právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost, uděluje Rada ČUN za angažovanost v oblasti činnosti pro osoby se sluchovým postižením, lze jej sloučit se členstvím řádným

4. Ukončení členství:

a) vystoupením člena, a to dnem uvedeným v písemném oznámení Radě ČUN

b) úmrtím člena

c) automaticky z důvodů neplacení příspěvků

– nezaplatí-li člen povinný pravidelný roční členský příspěvek do tří měsíců po dni, kdy jej měl zaplatit, příslušná rada může jeho členství pozastavit, členství pak zaniká automaticky po šesti měsících od pozastavení; člen s pozastaveným členstvím nemůže využívat práv řádného člena ČUN; řádný člen, jemuž bylo ukončeno členství, může proti rozhodnutí příslušného orgánu podat opravný prostředek k orgánu bezprostředně vyššímu, a to vždy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, není-li člen spokojen

s rozhodnutím orgánu nejvyššího – Valné hromady, je oprávněn podat zákonný opravný prostředek

d) ukončením členství člena, který poškozuje dobré jméno ČUN a neslyšících vůbec, zanedbává základní povinnosti, a to dnem rozhodnutí oblastní rady

e) zánikem organizace

Článek VII

Práva a povinnosti členů ČUN

Člen ČUN má právo:

a) aktivně se podílet na činnosti ČUN

b) zúčastnit se jednání členských schůzí

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky příslušné oblastní radě, případně    Radě ČUN

d) volit a být volen do orgánů ČUN

e) navrhovat udělení čestného členství Radě ČUN

f) čestní členové mají stejná práva s výjimkou bodu d)

 Člen ČUN má povinnost:

a) dodržovat Stanovy ČUN

b) aktivně se podílet na plnění cílů a usnesení orgánů ČUN

c) hájit zájmy ČUN a napomáhat jejímu rozvoji

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČUN

e) platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou ČUN, případně oblastní radou, nejpozději do konce března kalendářního roku, pro
    který byl příspěvek vyměřen

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČUN

g) řádně pečovat o zapůjčený nebo svěřený majetek ČUN a chránit jej před poškozením nebo ztrátou

h) hlásit organizační jednotce, u které je registrován, veškeré změny údajů, tvořících předmět registrace, a to bez zbytečného odkladu

f) čestní členové mají stejné povinnosti s výjimkou bodu d )<

Článek VIII

Orgány ČUN

Orgány ČUN jsou :

a) delegované

b) volené

c) jmenované

d) dobrovolné

a) Delegované orgány:

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada. Valnou hromadu svolává Rada ČUN jednou za čtyři roky. Tvoří jí řádní členové – delegáti

z jednotlivých oblastních organizací zvolení členskou schůzí oblastní organizace .

2. Mimořádné zasedání valné hromady má povinnost svolat Rada ČUN na žádost nadpoloviční většiny oblastních organizací ČUN s udáním předmětu jednání, a to nejdéle do dvou měsíců. Mimořádné zasedání valné hromady může svolat i prezident, uzná-li to za vhodné.

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů

s hlasovacím právem. Hlasovat, volit a být voleni mohou být všichni účastníci valné hromady ČUN, kteří byli zvoleni řádnými delegáty a jsou starší 18 let.

4.Valná hromada volí a odvolává:

a) prezidenta

b) viceprezidenta

c) revizní komisi ČUN

5. Valná hromada projednává a schvaluje:

a) stanovy, jejich změny a doplňky

b) činnost Rady ČUN, revizní komise ČUN a prezidenta

c) cíle, poslání a úkoly ČUN na následující období

6. Valná hromada rozhoduje o zrušení či sloučení občanského sdružení a

vypořádání jeho majetku.

7. Usnesení valné hromady ČUN je závazné pro všechny členy a orgány sdružení,

v písemné formě jej obdrží členové Rady ČUN a předsedové oblastních organizací.

b) Volené orgány

Rada České unie neslyšících

1. Rada ČUN je tvořena předsedy jednotlivých oblastních organizací, prezidentem a viceprezidentem.

2. Rada ČUN je výkonným orgánem občanského sdružení, který řídí činnost v období mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o věcech, které nejsou vyhrazeny k rozhodování valné hromadě. Za svou činnost zodpovídá valné hromadě.

3. Rada ČUN zasedá 4× ročně, svolává ji prezident ČUN. Mimořádné zasedání Rady ČUN je povinen uskutečnit prezident ČUN na žádost 2/3 členů Rady ČUN, a to

do 6 týdnů.

4. Rada ČUN je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Rozhodnutí musí být přijímána vždy nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, v případě nepřítomnosti prezidenta hlas víceprezidenta.

5. Rada ČUN projednává a schvaluje interní předpisy a dokumenty, nutné pro běžný chod sdružení.

6. Rada ČUN stanoví přesná pravidla pro volbu delegátů na Valnou hromadu a pro podávání návrhů na změnu stanov.

7. Rada ČUN na návrh prezidenta schvaluje organizační strukturu a systemizaci řídících pracovníků výkonných a odborných.

8. Rada ČUN schvaluje nebo odmítá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČUN a rozpočet ČUN na běžný rok předložené prezidentem.

9. Rada ČUN schvaluje projekty.

10. Rada ČUN v případě potřeby jmenuje odborné komise jako své poradní orgány.

11. Rada ČUN v případě předčasného odchodu prezidenta i viceprezidenta z funkce Rada volí prozatímního prezidenta, jehož funkční období končí na nejbližší valné hromadě a jehož pravomoci jsou shodné s pravomocemi prezidenta.

12. Rada ČUN určuje územní a organizační strukturu ČUN, včetně zřizování a rušení oblastních organizací a vymezování jejich územní působnosti.

13. Řídí a hodnotí činnost oblastních rad a oblastních organizací. V případě, že Rada ČUN shledá, že oblastní organizace nepracuje optimálně, je povinna jí poskytnout veškerou dostupnou pomoc.

V případě, že je činnost oblastní organizace přes tuto pomoc nedostatečná, může být z rozhodnutí Rady ČUN zrušena.

14. Rada zřizuje a ruší Centra sociální služeb.

15. Rada určuje minimální výši členských příspěvků.

16. Rada ČUN uděluje veřejná uznání jednotlivcům, organizacím, institucím apod., za angažovanost v oblasti činnosti pro osoby se sluchovým postižením. Návrhy podávají prezident nebo nejméně dva členové Rady ČUN.

17. Přijímá čestné členy ČUN, jakož i řádné členy – cizozemce, žijící mimo území ČR a vede jejich evidenci.

18. Rada uvolňuje a kooptuje členy Rady ČUN.

19. Další práva a povinnosti Rady ČUN určuje Valná hromada a příslušné interní předpisy a dokumenty.

Prezident ČUN

1. Prezident ČUN je statutárním zástupcem a nejvyšším představitelem ČUN. Je volen přímou volbou delegáty valné hromady na období 4 let, při volbě je preferována osoba se sluchovým postižením. Zastupuje sdružení navenek, činí jeho jménem právní úkony.

2. Prezident ČUN je z titulu své funkce členem Rady ČUN.

3. Prezident ČUN přijímá zaměstnance do pracovně právního vztahu.

Přijímá a řídí zaměstnance koordinačního centra.

Jmenuje a odvolává ředitele sociálních služeb. Ředitel je přímo zodpovědný prezidentovi.

Jmenuje a odvolává vedoucí Center sociálních služeb (dále jen CSS) v oblastech ČUN, kterými mohou, ale nemusí být osoby se sluchovým postižením. Vedoucí CSS mohou být zároveň předsedou oblastní organizace ČUN. Vedoucí CSS je přímo zodpovědný prezidentovi.

4. Prezident činí potřebné řídící kroky k plnění usnesení Valné hromady ČUN a Rady ČUN.

5. Prezident ČUN provádí veškeré hospodářsko-právní úkony příslušející vedoucímu organizace, včetně povolování finančních výdajů.

6. Prezident ČUN se podílí na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení, dohlíží na vedení účetnictví a archivaci dokladů, odpovídá za využití majetku a finančních prostředků.

7. Prezident ČUN předkládá každoročně zprávu o činnosti a hospodaření Radě ČUN.

8. Prezident ČUN vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi.

9. Prezident ČUN uděluje předsedovi oblastní organizace REGISTRAČNÍ LIST, tj.zmocnění pro jednání, dohody a podpisy smluv na úrovni místně příslušného regionu – kraje. V registračním listě musí být vyznačena doba jeho platnosti.

10. Za nepřítomnosti prezidenta vykonává jeho povinnosti viceprezident.

11. Další práva a povinnosti prezidenta projednává a schvaluje valná hromada.

Viceprezident ČUN

1. Je zástupcem prezidenta ČUN. Je volen přímou volbou delegáty valné hromady na období 4 let, při volbě je preferována osoba se sluchovým postižením. Osobu víceprezidenta navrhuje prezident.

2. Víceprezident ČUN je z titulu své funkce členem Rady ČUN.

3. Víceprezident ČUN zastupuje prezidenta na základě jím udělené plné moci v jakékoli činnosti, jež je mu udělena.

4. Viceprezident zastupuje prezidenta v případě jeho předčasného odchodu z funkce, nebo jeho dlouhodobé nemoci, která mu neumožní řádně vykonávat funkci, a to až do doby svolání valné hromady ČUN.

Revizní komise ČUN

1. Revizní komise ČUN je kontrolním orgánem, který zajišťuje soulad hospodaření ČUN s platnými zákony a s příslušnými hospodářskými směrnicemi ČUN.

2. Revizní komisi ČUN volí Valná hromada ČUN. Komise má tři členy, její funkční období je čtyřleté. Členové komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastňovat se jednání Rady ČUN s hlasem poradním.

3. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v Radě ČUN,

v oblastní radě, jakož i s funkcí ředitele či vedoucího CSS.

4. Revizní komise ČUN předkládá jednou ročně Radě ČUN k posouzení a ke schválení revizní zprávu.

5. Revizní komise ČUN vypracovává pro zasedání Valné hromady ČUN

Zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

6. Revizní komise má právo uvolňovat a kooptovat členy Revizní komise ČUN.

.

Oblastní rada

1. Oblastní radu volí členská schůze oblastní organizace ČUN na dobu dvou let. Počet členů oblastní rady je vždy lichý. Přísedícím členem oblastní rady se stává automaticky i vedoucí CSS. Oblastní rada na svém prvním zasedání volí ze svých členů místopředsedu.

2. Oblastní rada zasedá 1× měsíčně. Svolává ji předseda, případně místopředseda oblastní organizace ČUN.

3. Oblastní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů. Usnesení přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Oblastní rada odpovídá za hospodaření s majetkem oblastní organizace i s majetkem svěřeným jí vyšším orgánem ČUN.

5. Oblastní rada schvaluje roční rozpočet oblastní organizace předložený předsedou nebo hospodářem.

6. Oblastní rada přijímá řádné členy ČUN a vede jejich evidenci.

7. Oblastní rada může uvolňovat a kooptovat členy oblastní rady.

8. Další práva a povinnosti oblastní rady projednává a určuje členská schůze příslušné oblasti nebo Rada ČUN.

Předseda oblastní organizace

1. Předseda oblastní organizace je představitelem ČUN ve své oblasti. Je volen přímou volbou účastníky členské schůze na dobu dvou let, při volbě je preferována osoba se sluchovým postižením.

2. Na základě REGISTRAČNÍHO LISTU předseda oblastní organizace projednává a podepisuje smlouvy a dohody s jinými subjekty na úrovni místně příslušného regionu – kraje.

3. V případě předčasného odchodu předsedy oblastní organizace z funkce jej až do doby svolání členské schůze zastupuje místopředseda.

4. Další práva a povinnosti předsedy projednává a schvaluje členská schůze.

Oblastní revizní komise

1. Oblastní revizní komise kontroluje soulad hospodaření oblastní rady s platnými zákony a příslušnými hospodářskými směrnicemi ČUN.

2. Oblastní revizní komisi volí členská schůze. Komise má tři členy, její funkční období je dvouleté. Členové komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastňovat se jednání oblastní rady s hlasem poradním.

3. Členství v oblastní revizní komisi je neslučitelné se členstvím v oblastní radě, v Radě ČUN, v Revizní komisi ČUN, jakož i s funkcí ředitele či vedoucího CSS.

4. Oblastní revizní komise předkládá jednou ročně oblastní radě k posouzení

a ke schválení revizní zprávu.

5. Oblastní revizní komise vypracovává pro zasedání členské schůze Zprávu

o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

6. Oblastní revizní komise má právo uvolňovat a kooptovat členy oblastní revizní komise.

7. Činnost oblastní revizní komise podléhá metodickému řízení Revizní komise ČUN.

c) Jmenované orgány:

Ředitel sociálních služeb

Vedoucí Center sociálních služeb

d) Dobrovolné orgány:

Členské schůze

Členská schůze je nejvyšší orgán oblastní organizace.

1. Členská schůze volí a odvolává:

a) oblastní radu

b) předsedu oblastní organizace

c) oblastní revizní komisi

2. Členská schůze projednává a schvaluje:

a) činnost oblastní rady, oblastní revizní komise a předsedy

b) interní záležitosti oblastní organizace a další záležitosti vyplývající ze stanov

a interních předpisů ČUN

3. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů ČUN registrovaných v dané oblasti s právem hlasovacím. Hlasovat, volit a být voleni mohou všichni účastníci členské schůze, kteří jsou řádnými členy ČUN registrovanými v dané oblasti, a jsou starší 18 let.

4. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření oblastní organizace a rozpočet oblastní organizace na běžný rok.

5. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny členy oblastní organizace a její orgány. V písemné formě jej obdrží členové oblastní rady a prezident ČUN.

Článek IX

Organizační jednotky a zařízení ČUN

Oblastní organizace ČUN

1. Oblastní organizace je základním organizačním článkem České unie neslyšících. Nemá samostatnou právní subjektivitu.

2. Oblastní organizaci zřizuje a ruší Rada ČUN, které je přímo podřízená. Oblastní organizace musí mít jednotný název Česká unie neslyšících, oblastní organizace a název města, ve kterém oblastní organizace sídlí (např. Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha).

3. Oblastní organizaci ČUN lze založit s minimálním počtem 15 řádných členů .

4. Oblastní organizaci zastupuje navenek předseda.

5. V případě, že Rada ČUN shledá, že činnost oblastní organizace je neuspokojivá, poskytne jí veškerou dostupnou pomoc nebo nad ní vyhlásí „konsolidační režim“.

6. Cílem konsolidačního režimu je stabilizovat a oživit fungování oblastní organizace.

7. Je-li nad oblastní organizací vyhlášen konsolidační režim, Rada ČUN může omezit pravomoci stávající Oblastní rady, včetně jejího předsedy.

8. Jestliže se konsolidace organizace v rámci konsolidačního režimu nepodaří, Rada

může oblastní organizaci zrušit, a to zejména z následujících důvodů:

a) oblastní organizace se zpronevěřila svému poslání

b) počet řádných členů oblastní organizace klesl pod 15

c) organizace nerespektuje dlouhodobě (nejméně však jeden rok) Stanovy ČUN a usnesení Rady, interní předpisy ČUN, zejména směrnice o hospodaření a evidenci financí a majetku

d) organizace dlouhodobě (nejméně však 18 měsíců) nevyvíjí řádnou činnost a nekoná členské schůze

Zařízení ČUN

1. Rada ČUN zřizuje a ruší Centra sociálních služeb za účelem plnění poslání ČUN

v souladu se zněním Článku IV těchto stanov.

2. CSS řídí a navenek zastupuje jeho vedoucí.

3. Vedoucí CSS jmenuje prezident ČUN.

Článek X

Zánik občanského sdružení a majetkové vypořádání

1. Občanské sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským

sdružením z rozhodnutí valné hromady

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

2. O zániku organizace dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením může rozhodnout pouze valná hromada ČUN, a to 75% většinou platných hlasů.

3 . Rozhodne-li Valná hromada o zániku organizace, rozhodne zároveň jmenovitě o instituci nebo institucích, resp. organizaci nebo organizacích, které majetek ČUN převezmou. Mohou to však být výhradně organizace nebo instituce pro občany se sluchovým postižením.

4. Valná hromada ustaví likvidační komisi; tato komise po vypořádání všech

pohledávek a závazků předá zbývající majetek ČUN právním nástupcům, vymezeným odstavcem 3. tohoto Článku.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

Platnost stanov

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy občanského sdružení, mohou být měněny Valnou hromadou ČUN. Návrhy na změnu či doplnění stanov může podat kterýkoli

z členů ČUN před započetím valné hromady, ve lhůtě stanovené Radou ČUN.

Rada ČUN nebo jí jmenovaná komise pro přípravu stanov je povinna se návrhem

zabývat, jestliže je předložen v hlasovatelné podobě.

2. Změněné či doplněné znění stanov je platné vždy ode dne registrace u příslušného orgánu státní správy.

3. Stanovy České unie neslyšících v tomto znění byly schváleny Valnou hromadou ČUN konanou dne 22. 11. 2008, a nabývají trvalé platnosti dnem registrace

u příslušného orgánu státní správy.

tisk